House Incharges


Ms. Mukta Sharma
St. Francis

Ms. Gitisha Singh
St. Joseph

Ms. Rita Singh
St. Marys

Ms.Rakhi
St. Teresa