Toppers X

TOPPERS (2020-2021)

Shagun Vishnoi
(97.4%)

Mishthi Anand
( 97.2%)

Akshita Srivastav
(97.2%)

Sanya Sirohi
(97%)

Aditi Rani
( 97%)

Ayushi Jain
( 97%)

Akshita Bhardwaj
( 96.8%)

Harshita Aggarwal
( 96.6%)

Vrand Rana
( 96.4%)

Deepika Sharma
( 95.6%)

Deepankar
( 95.4%)

Keshav Verma
( 94.6%)

Sneha Singh
( 94.6%)

Shagun
( 94.4%)
TOPPERS (2019-2020)
TOPPERS (2018-2019)